Il-Ġimgħa wara t-Tieni Ħadd tar-Randan

Il-fariżej u l-qassisin il-kbar ma tantx ħadu gost bil-parabbola li rrakonta Ġesù! Il-poplu Lhudi kellu ħafna okkażjonijiet fil-mixja tiegħu biex jifhem kemm Alla jħobbu. U meta l-Missier bagħat lil Ibnu l-waħdieni, xorta kien hemm min ma ndunax! Aħna wkoll jista' jiġrilna f'ħajjitna li nwarrbu lil Alla, forsi għax dak li jkun qed jitlob minna jkun se jħarbtilna l-pjanijiet tagħna. U dan jiġri meta tonqos il-fedeltà tagħna lejn Alla u minflok inroddu l-frott fi żmienu, inqaċċtu s-siġra. Il-Vanġelu llum jistedinna nkunu disponibbli għal dak li Alla jixtieqna ngħixu. Ix-xewqa ewlenija ta' Alla għal bniedem hija li jinduna li hu tassew maħbub minnu.  

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-qassisin il-kbar u lix-xjuħ tal-poplu: “Isimgħu parabbola oħra: Kien hemm wieħed, sid ta’ għalqa, u ħawwilha bid-dwieli; tellgħalha ħajt tas-sejjieħ madwarha, ħaffer magħsar fiha, u bnielha torri; u qabbilha lil xi bdiewa. U siefer f’art oħra.

Meta wasal żmien il-frott, bagħat il-qaddejja tiegħu għand dawk il-bdiewa biex jiġbrulu l-frott li kien imissu. Iżda l-bdiewa qabdu lill-qaddejja, u lil wieħed sawtuh, lil ieħor qatluh, u lil ieħor ħaġġruh. Reġa’ bagħtilhom qaddejja oħra, aktar minn qabel, u għamlulhom l-istess.

Fl-aħħar bagħtilhom lil ibnu. “Minn ibni jistħu”, qal. Iżda kif raw lil ibnu l-bdiewa bdew jgħidu bejniethom: “Ara l-werriet! Ejjew noqtluh, biex il-wirt tiegħu niħduh aħna”. Qabduh, xeħtuh ’il barra mill-għalqa u qatluh.

Issa sid l-għalqa x’jagħmlilhom lil dawk il-bdiewa meta jiġi?”. Qalulu: “Jeqridhom bla ħniena, ta’ ħżiena li huma, u l-għalqa jqabbilha lil bdiewa oħra li jroddulu l-frott fi żmienu”. Qalilhom Ġesù: “Qatt ma qrajtu fl-Iskrittura li: “Il-ġebla li warrbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka; bis-saħħa tal-Mulej seħħ dan: ħaġa tal-għaġeb f’għajnejna”?

Għalhekk ngħidilkom: li s-Saltna ta’ Alla tittieħed mingħandkom u tingħata lil ġens li jagħmel il-frott minnha”.

Meta semgħu l-parabboli tiegħu l-qassisin il-kbar u l-Fariżej fehmu li hu kien qiegħed jgħid għalihom.Huma riedu kieku jaqbduh taħt idejhom, imma beżgħu min-nies, għax kulħadd kien iżommu bi profeta.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu