It-Tlieta wara t-Tielet Ħadd tar-Randan

Mhux ċajta din is-silta tal-Vanġelu. Ġesu’ mhux biss jitlobna naħfru imma naħfru lil xulxin minn qalbna. Itambar ħafna fuqha din Ġesu'. Il-missirijiet tal-Knisja kienu jgħidu li l-kriterju jekk wieħed sarx vera nisrani jew le kien propju l-imħabba tal-għedewwa. 

Ġesu', il-ħniena nkarnata huwa dak li ma ħalliex inġustizzja sseħħ fuq ħaddiehor imma jħaddanha meta tiġi fuqu. Huwa dak li jiskuża l-agressuri tiegħu. 

In-nisrani huwa msejjaħ ukoll għal din il-mixja. In-nisrani msejjaħ lil għadu jsejjaħli “ħija”. X'mixja! Kemm hi iebsa! Ftakar li qablek għamilha Hu, b'salib fuq darhu. 

 

F’dak iż-żmien, Pietru resaq lejn Ġesù u qallu: “Mulej, xi kemm-il darba jrid jonqosni ħija biex jiena naħfirlu? Sa seba’ darbiet?”. Wieġbu Ġesù: “Ma ngħidlikx sa seba’ darbiet. Imma sa sebgħa u sebgħin darba.

Għalhekk is-Saltna tas-Smewwiet nistgħu nxebbhuha ma’ wieħed sultan, li ried jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu quddiemu wieħed li kellu jagħtih għaxart elef talent. Billi ma kellux minn fejn iroddhomlu, is-sinjur ordna li jinbiegħu hu, martu, uliedu u kulma kellu, ħalli b’hekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej inxteħet quddiemu jitolbu u jgħidlu: “Sinjur, stabar ftit bija; kollox irroddlok”. Is-sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, bagħtu u ħafirlu dejnu.

Mela dak il-qaddej joħroġ, u jiltaqa’ ma’ wieħed minn sħabu, li kellu jagħtih mitt dinar; qabdu minn għonqu u beda jagħfsu. “Ħallas dejnek”, qallu. Il-qaddej sieħbu nxteħet quddiemu jitolbu bil-ħniena u jgħidlu: “Stabar ftit bija u rroddlok”. Imma dak ma riedx jaf, mar u xeħtu l-ħabs sa ma jrodd kulma kellu jagħtih.

Sħabu l-qaddejja raw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna; marru għand is-sinjur tagħhom u tarrfulu kulma kien ġara. Imbagħad is-sinjur bagħat għalih u qallu: “Ja qaddej ħażin, meta jiena ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-ħniena, ma kienx imissek int ukoll tħenn għal sieħbek kif ħennejt jien għalik?”. U saħan bl-aħrax is-sinjur għalih, u tah f’idejn min jaħqru sa ma jrodd kulma kellu jagħti.

Hekk jagħmel lilkom Missieri li hu fis-Smewwiet jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu