L-Erbgħa wara t-Tieni Ħadd tar-Randan

Ma fehmu xejn! Imma x'tagħmel? Ikollok tieħu paċenzja. 
Anke aħna, dixxipli ta' Ġesu' ħafna drabi għadna ma fhimna xejn. Għadna ma fimniex li it-triq lejn il-glorja tgħaddi mis-salib. 
Anke aħna għadna ma fimniex li l-umli, dak ta' mingħajr pompi huwa ħafna iktar liberu minn min moħħu biex ikun l-ewwel u arah jieħu għalih kif ipoġġuh it-tieni. 
Anke aħna għadna ma fimniex li l-awtorita' mhix prestiġju imma ħafna drabi hija toqol u inkomprensjoni. Kemm nimlew żaqqna bit-titli u bl-ammirazzjoni tal-ismijiet. 
Anke aħna għadna ma fimniex li l-ispirazzjoni hija l-fuq mill-istituzzjoni, li l-evanġelizzazzjoni hija aqwa mill-istrutturi, li taqdi aqwa milli tkun moqdi. 
Mela Mulej, għina nimxu warajk fi triq tas-salib, għax min m'għandu xejn għandu kollox; almenu liberu! 
 

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, huwa u tiela’ lejn Ġerusalemm, fit-triq Ġesù sejjaħ lit-Tnax weħidhom madwaru u qalilhom: “Araw, issa aħna telgħin Ġerusalemm, u Bin il-bniedem se jingħata f’idejn il-qassisin il-kbar u l-kittieba; dawn jaqtgħuhielu għall-mewt, jerħuh f’idejn il-pagani biex jiddieħku bih, u jagħtuh is-swat u jsallbuh; u fit-tielet jum iqum”.

Imbagħad resqet lejh omm ulied Żebedew flimkien ma’ wliedha, u nxteħtet quddiemu titolbu xi ħaġa. “Xi trid?”. staqsieha. U hi qaltlu: “Ordna li dawn iż-żewġ uliedi joqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xellug fis-Saltna tiegħek”. U Ġesù wieġeb: “Ma tafux x’intom titolbu. Għandkom ħila tixorbuh il-kalċi li se jkolli nixrob jien?”. Qalulu: “Għandna”. Qalilhom: “Il-kalċi tiegħi, tixorbuh, iva, imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew ix-xellug tiegħi, din mhijiex ħaġa li nagħtiha jien, imma hi għal dawk li għalihom hi mħejjija minn Missieri”.

L-għaxra l-oħra, meta semgħu dan, inkurlaw għaż-żewġt aħwa. Imma Ġesù sejħilhom u qalilhom: “Tafu intom, fost il-pagani l-kapijiet qegħdin biex jikkmandawhom, u l-kbarat biex iħaddmu fuqhom is-setgħa. Fostkom ma għandux ikun hekk; imma min irid ikun kbir fostkom, għandu jkun qaddej tagħkom, u min irid ikun l-ewwel fostkom, għandu jkun l-ilsir tagħkom. Hekk ukoll Bin il-bniedem, ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b’fida għall-kotra”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu